Home » » Nhà ở hợp phong thủy mang lại nhiều may mắn cho gia chủ

Nhà ở hợp phong thủy mang lại nhiều may mắn cho gia chủ

<p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">C&ocirc;ng ty </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">TNHH XD &amp; TMSX TTNT GIA BẢO l&agrave; một trong những doanh nghiệp uy t&iacute;n tại TP. HCM về lĩnh vực: tư vấn thiết kế kiến tr&uacute;c, thiết kế nội thất, thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng biệt thự, nh&agrave; phố, căn hộ, văn ph&ograve;ng, qu&aacute;n cafe...</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tư vấn thiết kế, thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng h&agrave;ng ng&agrave;n dự &aacute;n lớn nhỏ về nội thất nh&agrave; phố, biệt thự, căn hộ... tr&ecirc;n cả nước, đặc biệt tại TP. HCM. Gia Bảo Group </span></span><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2012 v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một doanh nghiệp uy t&iacute;n trong lĩnh vực kiến tr&uacute;c v&agrave; x&acirc;y dựng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o v&igrave; gần 10 năm hoạt động đ&atilde; thu h&uacute;t được nhiều kiến tr&uacute;c sư, kỹ sư&nbsp; t&agrave;i năng c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; kinh nghiệm d&agrave;y dạn đồng thời cho ra đời nhiều thiết kế ấn tượng c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chất lượng.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Niềm tự h&agrave;o của Gia Bảo Group trong những năm qua l&agrave; đ&atilde; gi&agrave;nh được nhiều chứng chỉ cũng như nhiều giải thưởng danh gi&aacute; trong ng&agrave;nh:</span></span></p> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chứng chỉ &ldquo;Năng lực hoạt động x&acirc;y dựng cấp II&rdquo;&nbsp;</span></span></p> </li> </ul> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chứng chỉ h&agrave;nh nghề kỹ sư cấp 1</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chứng chỉ h&agrave;nh nghề kiến tr&uacute;c sư cấp 1</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hơn 50 kiến tr&uacute;c sư v&agrave; kỹ sư l&agrave;nh nghề c&oacute; chứng chỉ h&agrave;nh nghề.</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Top 100 doanh nghiệp x&acirc;y dựng h&agrave;ng đầu ph&iacute;a nam.</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Top 10 doanh nghiệp x&acirc;y dựng ti&ecirc;u biểu ph&iacute;a Nam 2018-2019</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Top 10 thương hiệu ti&ecirc;u biểu ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i b&igrave;nh Dương năm 2020</span></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:400px;"><img height="400" src="https://ift.tt/3iXcdC2" style="margin-left:0px;margin-top:0px;" width="602" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Buổi trao giải top 10&nbsp; thương hiệu ti&ecirc;u biểu ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i b&igrave;nh Dương năm 2020</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Với mục ti&ecirc;u trong 5 năm tới sẽ trở th&agrave;nh doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến tr&uacute;c, x&acirc;y dựng h&agrave;ng đầu trong nước, 10 năm tới sẽ l&agrave; 1 trong 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam cung cấp dịch vụ thiết kế, thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng tr&ecirc;n khắp mọi miền đất nước. V&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cố gắng kh&ocirc;ng ngừng để l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm. Sự tin tưởng v&agrave; ủng hộ của kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn động lực to lớn gi&uacute;p Gia Bảo Group kh&ocirc;ng ngừng ho&agrave;n thiện, kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển để đạt được nhiều th&agrave;nh tựu to lớn hơn. Một số c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện:</span></span></p> <ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">T&ograve;a nh&agrave; li&ecirc;n hiệp c&aacute;c hội khoa học &amp; kỹ thuật th&agrave;nh phố (224 Điện Bi&ecirc;n Phủ, Q3)</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nh&agrave; ăn nh&agrave; ở c&aacute;n bộ chiến sĩ 319</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dự &aacute;n biệt thự liền kề Nam S&ocirc;ng C&aacute;i, Nha Trang</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dự &aacute;n nh&agrave; liền kề Vạn Ph&uacute;c City</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kh&aacute;ch sạn 10 tầng Tony Trần</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">To&agrave; nh&agrave; karaoke 6 Tầng The King</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chuỗi hệ thống cafe Laman&rsquo;t</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chuỗi tr&agrave; sữa TocoToco</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Căn hộ của MC Quỳnh Chi</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nh&agrave; ở của diễn vi&ecirc;n Tường Vi</span></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"> <p dir="ltr" role="presentation" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Villa của Luật sư Đặng L&ecirc; Giang</span></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:602px;height:752px;"><img height="752" src="https://ift.tt/3dlsmA4" style="margin-left:0px;margin-top:0px;" width="602" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chuỗi qu&aacute;n tr&agrave; sữa ToCoToCo</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(33, 37, 41); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nếu bạn đang t&igrave;m kiếm một kh&ocirc;ng gian sống ho&agrave;n hảo cho gia đ&igrave;nh m&igrave;nh hay đang t&igrave;m kiếm những mẫu thiết kế mới lạ, độc đ&aacute;o, ấn tượng cho c&aacute;c dự &aacute;n của m&igrave;nh h&atilde;y gọi ngay cho Gia Bảo Group. Chắc chắn đội ngũ kiến tr&uacute;c sư, kỹ sư của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn thất vọng.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">C&Ocirc;NG TY TNHH XD &amp; TMSX TTNT GIA BẢO</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Trụ sở ch&iacute;nh: Số 109, Đường 47, P. T&acirc;n Quy, Quận 7, TP Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hotline: 0909 380 283</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-341b8b06-7fff-ed5a-9885-b845feebff68"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Email: giabaogroup.vn@gmail.com</span></span></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-o-hop-phong-thuy-mang-lai-nhieu-may-man-cho-gia-chu
Chia sẻ :
Các tin khác

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info

Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.